Nyelvi program

Iskolánkban az általunk kidolgozott, a KER (Közös Európai Referenciakeret) szintjeihez NEM illeszkedő, nyelvi program szerint oktatunk.

A programunk célja az üzleti, hivatalos és magán életben szükséges nyelvi kompetenciák megalapozása és fejlesztése. A nyelvi kompetenciák fejlesztése a program egyre magasabb nyelvi szinten történő ismétlésével valósul meg.

A funkcionális nyelvhasználaton alapuló nyelvi program a nyelv kontextusára helyezi a hangsúlyt. E szerint a tanulók különböző témakörökhöz kapcsolódó nyelvi tartományokon, szituációs helyzeteken, egyéb kommunikatív feladatokon és tevékenységeken keresztül sajátíthatják el a nyelvet. Ez a program lehetővé teszi, hogy a képzésben részt vevők előzetes tudásszint felmérésüket követően kompetencia szintjüknek megfelelően kezdjék el és végezzék el a programot.

nyelvi szintek nyelvi kompetenciák
1.Angol nyelvi beszéd és beszédértés fejlesztése:

- Kezdő/újrakezdő nyelvtanulók szintjén

- Középhaladó nyelvtanulók szintjén

- Haladó nyelvtanulók szintjén
  • idegen nyelvi beszédkészség

  • idegen nyelvi beszédértés készsége

  • idegen nyelvi olvasási készség

  • idegen nyelvi íráskészség

  • közvetítési készség magyarról angolra

  • közvetítési készség angolról magyarra
2.Angol nyelvi olvasás és íráskészség fejlesztése

- Kezdő/újrakezdő nyelvtanulók szintjén

- Középhaladó nyelvtanulók szintjén

- Haladó nyelvtanulók szintjén

PROGRAMUNK A KER SZINTEKHEZ NEM ILLESZKEDIK!

Hallgatóink a program elvégzése során alkalmassá vállnak arra is, hogy bármely nyelvvizsga rendszer követelményeinek meg tudjanak felelni, noha nyelvi programunk bemeneti és kimeneti szintjei nem azonosak és nem felelnek meg a KER bemeneti és kimeneti követelményeivel. A hallgató cálljainak elérését az egyén tanulási készségei, képességei, motivációi, befektetett erőfeszítései határozzák meg!